• วัดแสงธรรมวังเขาเขียว

พระอาจารย์โสภา สมโณ เทศน์อบรมพระ และฆราวาส

ณ พระมหาเจดีย์ศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคล

วันที่ 13 กันยายน 2562