• วัดแสงธรรมวังเขาเขียว

พระอาจารย์โสภา สมโณ เทศน์อบรมพระ และฆราวาส

ณ พระมหาเจดีย์ศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคล

วันที่ 23 สิงหาคม 2562