top of page
  • รูปภาพนักเขียนวัดแสงธรรมวังเขาเขียว

พระอาจารย์โสภา สมโณ เทศน์อบรมพระ และฆราวาส

ณ พระมหาเจดีย์ศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคล

วันที่ 23 สิงหาคม 2562

bottom of page