top of page
  • รูปภาพนักเขียนวัดแสงธรรมวังเขาเขียว

พระอาจารย์โสภา สมโณ เทศน์อบรมพระและฆราวาส

และเดินทำประทักษิณ ในค่ำคืนสวดมนต์ข้ามปี

ณ พระมหาเจดีย์ศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคล

วัดแสงธรรมวังเขาเขียว ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2562Comments


bottom of page