top of page
พระพุทธรูปประธานประจำพระมหาเจดีย์ศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคล

งานจิตรกรรมชีวประวัติ

องค์หลวงมหาบัว ญาณสัมปันโน

งานจิตรกรรมชีวประวัติองค์หลวงตามหาบัว เขียนขึ้นด้วยสีน้ำมัน ติดอยู่ที่ภายในชั้น ๓

พระมหาเจดีย์ศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคล แสดงเรื่องราวประวัติขององค์ท่านตั้งแต่เกิด

จนถึงเข้าสู่พระนิพพาน เข้าชมพร้อมรับฟังเสียงบรรยายประกอบเรื่องราว

ฉากที่ ๑ กำเนิด

ฉากที่ ๔ ศึกษาพระปริยัติ

ฉากที่ ๗ เร่งความเพียร

ฉากที่ ๑๐ วัดป่าบ้านตาด

ฉากที่ ๒ ชีวิตฆราวาส

ฉากที่ ๕ สุบินนิมิต

ฉากที่ ๘ ก้าวเดินปัญญา

ฉากที่ ๑๑ โครงการช่วยชาติ

ฉากที่ ๓ อุปสมบท

ฉากที่ ๖ ถวายชีวิตหลวงปู่มั่น

ฉากที่ ๙ บรรลุธรรม

ฉากที่ ๑๒ สู่นิพพาน

bottom of page