top of page

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับทางวัด

โครงการบวชสืบสานปณิธานพระป่า

จัดโดย กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

           

 วัตถุประสงค์โครงการ

         1. เพื่อส่งเสริมเปิดโอกาส ให้นิสิตนักศึกษาทุกสถาบัน รวมถึงบุคคลทั่วไป ได้บรรพชาอุปสมบทตามแนวทางสายพระป่ากรรมฐาน

         2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมตามทางพระพุทธศาสนาที่ถูกต้อง   และน้อมนำหลักธรรม  มาใช้ให้เกิดผลจริงเพื่อความสุขสงบของตนเอง ผู้อื่น และสังคมโดยรอบ

         3. เพื่อเปิดมุมมองทางการดำเนินชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนาอันเป็นการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม และเป็นโอกาสให้ได้ฝึกฝนจิตใจให้เข็มแข็งอย่างเต็มที่

         4. เพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์ ผู้ปกครอง นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปได้ร่วมกันสร้างบุญกุศล  เป็นเจ้าภาพร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่

         5. เพื่อจรรโลงและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา