top of page

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับทางวัด

โครงการบวชสืบสานปณิธานพระป่า

จัดโดย กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

           

 วัตถุประสงค์โครงการ

         1. เพื่อส่งเสริมเปิดโอกาส ให้นิสิตนักศึกษาทุกสถาบัน รวมถึงบุคคลทั่วไป ได้บรรพชาอุปสมบทตามแนวทางสายพระป่ากรรมฐาน

         2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมตามทางพระพุทธศาสนาที่ถูกต้อง   และน้อมนำหลักธรรม  มาใช้ให้เกิดผลจริงเพื่อความสุขสงบของตนเอง ผู้อื่น และสังคมโดยรอบ

         3. เพื่อเปิดมุมมองทางการดำเนินชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนาอันเป็นการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม และเป็นโอกาสให้ได้ฝึกฝนจิตใจให้เข็มแข็งอย่างเต็มที่

         4. เพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์ ผู้ปกครอง นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปได้ร่วมกันสร้างบุญกุศล  เป็นเจ้าภาพร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่

         5. เพื่อจรรโลงและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา

ทำบุญปล่อยชีวิตสัตว์คืนสู่ธรรมชาติ

           

ปล่อยพันธุ์ปูทะเล ณ อ่าวทุ่งโปรง

กองพันลาดตระเวน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

-  วันที่   7  มิถุนายน  2558          ปล่อยปูทะเล 1,000  กิโลกรัม

-  วันที่ 10  มกราคม   2559          ปล่อยปูทะเล 1,000  กิโลกรัม

-  วันที่   7  มกราคม   2561          ปล่อยปูทะเล 2,160  กิโลกรัม

-  วันที่   6  มกราคม   2562          ปล่อยปูทะเล 1,200  กิโลกรัม

ปล่อยพันธุ์ปลา ณ อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา

ตำบลนาดี อำเภอแก่งดินสอ จังหวัดปราจีนบุรี

-  วันที่  22  เมษายน     2561          ปล่อยปลา 1,500,000  ตัว

-  วันที่  26  พฤษภาคม  2562          ปล่อยปลา 1,000,000  ตัว

ปล่อยพันธุ์ปลา ณ อ่างเก็บน้ำลำเชียงสา

ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

วันที่  2  มิถุนายน  2562

ปล่อยพันธุ์ปลา ณ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

ตำบลหนองบัว   อำเภอพัฒนานิคม   จังหวัดลพบุรี

วันที่  16  มิถุนายน  2562