top of page

สมาธิ

ธรรมกรรมฐานทุกบทเป็นรั้วกั้นความคะนองของใจ ใจที่ไม่มีกรรมฐานประจำและควบคุม จึงเกิดความคะนองได้ทุกวัย ทั้งเด็กเล็ก หนุ่มสาว เฒ่าแก่ ชรา...

ศีล

ศีล เป็นรั้วกั้นความคะนองทางกายวาจา มีใจเป็นผู้รับผิดชอบในงานและผลของงานที่กายวาจาทำขึ้น คนที่ไม่มีศีลเป็นเครื่องป้องกันความคะนองเป็นผู้ท...

พระอาจารย์โสภา สมโณ กราบเยี่ยมบ้านเกิด หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 28 ก.ย. 62

พระอาจารย์โสภา สมโณ กราบเยี่ยม อนุสรณ์สถาน บ้านเกิด หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต บ้านคำบง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี และ วัดภูหล่น...

(วิดีโอ) พระอาจารย์โสภา สมโณ มอบปัจจัยช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ครั้งที่ 4

พระอาจารย์โสภา สมโณ วัดแสงธรรมวังเขาเขียว เมตตาเดินทางมามอบปัจจัยช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบอุทกภัย ครั้งที่สี่ ในวันที่ 28 กันยายน 2562 ณ...

มอบปัจจัยช่วยเหลือภัยน้ำท่วม ครั้งที่ 4

พระอาจารย์โสภา สมโณ วัดแสงธรรมวังเขาเขียว เมตตาเดินทางมามอบปัจจัยช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบอุทกภัย ครั้งที่สี่ ในวันที่ 28 กันยายน 2562 ณ...

พระอาจารย์โสภา สมโณ กราบเจดีย์หลวงปู่เสาร์ 23 ก.ย. 62 ณ วัดดอนธาตุ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

พระอาจารย์โสภา สมโณ กราบเจดีย์บรรจุพระธาตุ หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล ณ วัดดอนธาตุ ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี...

(วิดีโอ) พระอาจารย์โสภา สมโณ มอบปัจจัยช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ครั้งที่ 3

พระอาจารย์โสภา สมโณ วัดแสงธรรมวังเขาเขียว เดินทางมามอบปัจจัยช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบอุทกภัย ครั้งที่สาม ในวันที่ 23 กันยายน 2562 ณ...

(วิดีโอ) พระอาจารย์โสภา สมโณ มอบปัจจัยช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ครั้งที่ 2

พระอาจารย์โสภา สมโณ วัดแสงธรรมวังเขาเขียว เดินทางมามอบปัจจัยช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบอุทกภัย ครั้งที่สอง ในวันที่ 20 กันยายน 2562 ณ...

มอบปัจจัยช่วยเหลือภัยน้ำท่วม ครั้งที่ 3

พระอาจารย์โสภา สมโณ วัดแสงธรรมวังเขาเขียว เมตตาเดินทางมามอบปัจจัยช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบอุทกภัย ครั้งที่สาม ในวันที่ 23 กันยายน 2562 ณ...

bottom of page