top of page
พระมหาเจดีย์ศรีแสงธรรมวสุทธิมงคล
ไทย

พระมหาเจดีย์ไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยว

หากแต่เป็นสถานที่สำหรับบำเพ็ญบุญ

ควรสำรวมกาย วาจา ใจ ด้วยความเคารพ

สัญลักษณ์ดอกบัวที่ป้ายพระมหาเจดีย์ศรีแสงธรรมวิสุทธิงคล

พระมหาเจดีย์

ศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคล

 พระมหาเจดีย์ศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคลสร้างขึ้นเพื่อน้อมรำลึกบูชาคุณแด่

องค์พระธรรมวิสุทธิมงคล
(หลวงปู่มหาบัว ญาณสัมปันโน)

เอกอัครมหาบุรุษผู้ผดุงไว้ซึ่งสถาบันหลัก

ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์

และเป็นศิษย์องค์สำคัญของหลวงปู่มั่น

ภูริทัตโต พระอริยสงฆ์แห่งยุค ซึ่งองค์ท่าน

ได้นำมรรค ผล นิพพาน มาตีแผ่ สั่งสอน

บรรดาชาวพุทธทุกหมู่เหล่า รวมถึงสืบทอด

ปฏิปทาและข้อวัตรปฏิบัติของพระป่า

กรรมฐานให้ดำรงสืบมา

 

         ด้วยสำนึกในพระสังฆคุณอันหาที่สุด

ประมาณมิได้  พระอาจารย์โสภา สมโณ

จึงเป็นผู้นำมหาชน  และศิษยานุศิษย์

ผู้มีจิตศรัทธาในองค์ท่าน  แสดงพลัง

แห่งความกตัญญูกตเวทิตาบูชาคุณ

สร้างพระมหาเจดีย์สีขาวทรงดอกบัว

สื่อความหมายตามมงคลนามขององค์ท่าน

 

จึงมีพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๔

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของฐานพระมหาเจดีย์

๗๘ เมตร   ความสูงจากฐานถึงยอดฉัตร

๖๑ เมตร ภายในยอดฉัตรบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

 

        ชั้นที่ ๑ คือชั้นใต้ฐานสำหรับให้สาธุชน

ปฏิบัติธรรมตามอัธยาศัย รอบนอกเป็นที่เดิน

ทำประทักษิณสำหรับผู้มาไหว้พระมหาเจดีย์

 

        ชั้นที่ ๒ ใช้สำหรับประกอบพิธีกรรม

ทางศาสนา  อบรมด้านจิตตภาวนา

        ชั้นที่ ๓ เป็นพิพิธภัณฑ์ สำหรับบรรจุอัฐิธาตุ

และบริขารที่ได้มาบางส่วนขององค์ท่าน  เพื่อไว้

สักการะบูชา

        กล่าวได้ว่าพระมหาเจดีย์องค์นี้

จะเป็นมหาปูชนียสถานที่จะยังประโยชน์

ในการสืบทอดพระศาสนา  ให้มั่นคงถาวร

สถิตสถาพรตลอดกาลนาน

ชั้นที่ ๑

ภายในสวดมนต์ทำวัตรเย็น ภายนอกเดินทำประทักษิณ

ชั้นที่ ๒

ศาสนพิธี

แสดงพระธรรมเทศนา

ชั้นที่ ๓

จิตรกรรมพุทธประวัติ

จิตรกรรมชีวประวัติหลวงตา

พระธาตุและบริขารหลวงตา

การตักบาตร

๑.

ทุกเช้าจะมีการตักบาตรที่หน้าพระมหาเจดีย์ เวลา ๗ นาฬิกา ควรมาถึงก่อนเวลา

๒.

แต่งกายด้วยชุดที่สุภาพเรียบร้อยทั้งหญิงและชาย

๓.

ตักบาตรด้วยข้าวสวย ส่วนกับข้าว และอาหารประเภทอื่นๆ นำไปประเคนที่ศาลา

๔.

ในช่วงพรรษา เตรียมกับข้าวแบ่งใส่ถุงพอดีพระแต่ละรูป เนื่องจากทางวัดรักษาธุดงควัตรข้อไม่รับอาหารตามส่ง

๕.

หลังตักบาตรเสร็จเรียบร้อย  สามารถไปนั่งฟังพระอาจารย์เทศนาธรรมที่ศาลาได้ ก่อนพระฉันจังหัน

๖.

ควรเผื่อเวลามาถึงก่อนตักบาตร  เพื่อจะสามารถเดินประทักษิณรอบพระมหาเจดีย์ได้ทันแต่เช้า

๑.

วัดแสงธรรมวังเขาเขียว เป็นวัดสายปฏิบัติตามแนวทางครูบาอาจารย์พระป่ากรรมฐาน

ทางวัดไม่มีการจัดคอร์สปฏิบัติธรรม  เพราะกิเลส

ในใจทำงานทุกวันทุกเวลา  ไม่เคยรอเข้าคอร์ส

การปฏิบัติภาวนา  รวมถึงการทำข้อวัตรต่างๆ  ต้องนำธรรมมาควบคุมกำกับอยู่ตลอดทุกอิริยาบถ

๒.

แต่งกายด้วยชุดที่สุภาพเรียบร้อยทั้งหญิงและชาย

๓.

โทรศัพท์มือถือ ไม่มีความจำเป็นใดๆ ต้องใช้ระหว่างการปฏิบัติธรรม อีกทั้งจะคอยส่งเสียง

รบกวนการภาวนาของตนเองและบุคคลรอบข้าง  ควรพิจารณางดใช้งานตลอดเวลาที่มาปฏิบัติธรรม

๔.

ผู้มาปฏิบัติต้องรักษาความสะอาดของสถานที่อยู่เสมอ  ทางวัดแสงธรรมวังเขาเขียวไม่มีการจัดจ้างพนักงานสำหรับทำความสะอาด  เป็นหน้าที่ของชาวพุทธที่มาอยู่ร่วมกันต้องช่วยกันทำข้อวัตร ปัด กวาด เช็ด ถู ที่พักของตัวเราเอง และบริเวณวัดให้เป็นระเบียบ  ถือเป็นการขัดเกลาทั้งภายในและภายนอก

๕.

การขอเข้าพักปฏิบัติธรรมไม่จำเป็นต้องแจ้งมาก่อนล่วงหน้า  สามารถแจ้งความจำนง ขอที่พักได้กับพระเวรศาลา  เว้นแต่กรณีมาเป็นจำนวนมาก  ควรมากราบเรียนพระอาจารย์ให้ทราบก่อน

การขอเข้าพักปฏิบัติธรรม
บรรยากาศปฏิบัติธรรม
กุฏิที่พักสำหรับอุบาสิกา
กระต๊อบที่พักสำหรับอุบาสก
ตักบาตร
ปฏิบัติธรรม
กราบฟังธรรมพระอาจารย์

๑.

ติดต่อพระเวรที่ศาลารับแขกเพื่อแจ้งความประสงค์ เข้าพบกราบฟังธรรมพระอาจารย์

๒.

นั่งรอที่ศาลารับแขก สำรวมใจปฏิบัติธรรมภาวนา และปิดโทรศัพท์มือถือ

๓.

พระอาจารย์ท่านไม่รับกิจนิมนต์ญาติโยมนอกสถานที่  เว้นไว้แต่วัดของครูบาอาจารย์เท่านั้น

๔.

หากต้องการมากราบฟังธรรมเป็นคณะใหญ่ ที่วัดแสงธรรมวังเขาเขียว  ควรมากราบเรียนไว้ล่วงหน้า

๕.

ทุกวันพระ ๘ ค่ำ และ ๑๕ ค่ำ พระอาจารย์จะแสดงพระธรรมเทศนาที่พระมหาเจดีย์ หลังจากทำวัตรเย็นเสร็จแล้ว

เวลา ๒๐ นาฬิกา ๓๐ นาที โดยประมาณ

กราบพระอาจารย์
bottom of page